GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51241
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Søreide
(Sist oppdatert 06.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Nordfjordeid (1218-1)
Hornindal (1318-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 352640 Y-koord: 6850579
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Ved Søreide, sør for Storelva, er det avsett breelv-materiale opp til ca. 50 m o.h. Materialet er delvis avsett av Jardøla. Ein stor del av avsetninga er dekt av skuleområde og bustader. Truleg ein del finsand og silt i avsetninga, slik at den har liten verdi for høgverdig bruk som t.d. betong.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 6.00 m. Areal : 236557 m2.
Volum : 1419340 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 30% Grus : 30%
Skog : 30% Sand : 70%
Bebygd : 40%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 352640 Y-koord: 6850579

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 30%
Sand : 70%


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse