GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51255
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ravnestad
(Sist oppdatert 09.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Nordfjordeid (1218-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 347726 Y-koord: 6853208
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Stort delta/terrasse som truleg inneheld hovudsakleg sand, men finstoffinnhaldet kan vere høgt. Et massetak er åpnet i forekomsten i -92.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Morene : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 13.00 m. Areal : 313472 m2.
Volum : 4075140 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5% Blokk : 5%
Skog : 17% Stein : 10%
Dyrka mark : 78% Sand : 35%
Grus : 50%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 347726 Y-koord: 6853208

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 10%
Sand : 35%
Grus : 50%


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse