GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51261
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Straume
(Sist oppdatert 09.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Fimlandsgrend (1218-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 337052 Y-koord: 6848906
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Bogeforma randavsetning som er dekka av store blokker (2-3 kbm) for det meste av konglomerat. På vestsida av avsetninga er det ein del marine finsediment i overflata. Ikkje gode snitt, men på dei høgste partia er det sortert sand, grus og stein der steinen er avrunda. Truleg meir usorterte massar under. Området med sentrumsbusetnaden er ikkje teke med i volumutrekningane. 2008: Busetnad gjer uttak lite aktuelt.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta
: Morene

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 211305 m2.
Volum : 1056525 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5%
Dyrka mark : 95%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse