GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51273
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ommedal
(Sist oppdatert 10.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Fimlandsgrend (1218-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 337044 Y-koord: 6842887
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
To breelvterrassar på begge sider av Ommedalselva med toppflate ca. 80 m o.h. Det er ikkje funne gode snitt i førekomsten. Materialet er lagdelt og sortert sand, grus og stein. I eit nedlagt massetak på vestsida av elva har det vore teke ut massar som er blitt nytta til støypesand. Bonden er i dag ikkje interessert i vidare drift. Ikkje fjell i dagen i avsetninga.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 135689 m2.
Volum : 407065 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5% Stein : 5%
Dyrka mark : 95% Sand : 35%
Grus : 60%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 336930 Y-koord: 6842899

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Sand : 35%
Grus : 60%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse