GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51279
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Våtedalen
(Sist oppdatert 10.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Breim (1318-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 368443 Y-koord: 6840040
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser

Beskrivelse
Når Våtedøla om vinteren og våren er lita, blir det teke ut massar frå elveløpet. Massane blir fornya ved elvetransport og erosjon i skredvifter og sand/grusavsetningar, lenger oppe i vassdraget. Humusinnhaldet er truleg høgare enn i breelvavsetningar. Ein reknar med å kunne ta ut ca. 100 m3 pr. år, det vil seie tilført fornya masse. I begge dalsidene ligger det skred/urmasser som kan være en ressurs.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Andre
: Ur/skred : Elveslette

Kornfraksjoner

Grus : 30%
Sand : 70%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 368518 Y-koord: 6838014

Betydning :
Materiale : Grus og andre løsmasser

Kornfraksjoner

Grus : 30%
Sand : 70%


Denne utskriften ble generert 28.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse