GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51315
Stryn (4651) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kviene
(Sist oppdatert 04.jul.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lodalskåpa (1418-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 396620 Y-koord: 6866336
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Elvevifte avsett av Bulega. Eit nedlagt massetak ved riksvegen syner at avsetninga inneheld sortert sand, grus, stein og blokk med diameter mindre enn 1 m. Berre den mektigaste og austre delen av avsetninga er teke med i volumutrekninga.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Vifte
: Breelvavsetning

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 30214 m2.
Volum : 120857 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 100% Blokk : 10%
Stein : 20%
Sand : 30%
Grus : 40%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 396808 Y-koord: 6866259

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 10%
Stein : 20%
Sand : 30%
Grus : 40%


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse