GRUSDATABASEN

Forekomstområde 56215
Fjord (1578) kommune, Møre og Romsdal fylke.
Navn på forekomstområdet: Syltemona
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Valldal (1319-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 409857 Y-koord: 6909613
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Meget stor breelvterrasse like ved Valldal sentrum. Avsetningen er sentral for distriktets grusforsyning. NGUs undersøkelser har vist at avsetningen er meget homogen og godt sortert sandig/grusig materiale. Mektigheten er 40-50 meter på det meste. Materialet egner seg i særlig grad som betongtilslag (pga. konstante middelkornstørrelsen i sandfraksjonen). Fortsatt gjenstår en stor del av forekomsten som er klassifisert som regionalt viktig.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 25.00 m. Areal : 230297 m2.
Volum : 5757419 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10% Stein : 1%
Utdrevet massetak : 40% Grus : 39%
Skog : 50% Sand : 60%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 409857 Y-koord: 6909612

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Nedlagt massetak med garasje

Kornfraksjoner

Stein : 1%
Grus : 39%
Sand : 60%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 409608 Y-koord: 6909392

Betydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Massetaket sett fra sør
2. Mot øvre nivå av massetaket
3. Oversikt fra sør

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 409657 Y-koord: 6909241

Betydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Foredlingsanlegg


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse