GRUSDATABASEN

Forekomstområde 56485
Molde (1506) kommune, Møre og Romsdal fylke.
Navn på forekomstområdet: Hanset
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Eresfjord (1320-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 445300 Y-koord: 6953514
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten ligger ved Langdalens utløp i Vistdalen. Den har terrasseoppbygging til ca. 125 m o.h. På nordsiden av elva ser en topplag med klar diskordans til underliggende skrålag i dette nivå. Forekomsten er ikke befart i samme høyde på sørsiden av elva. Det er flere terrassenivå fra toppen av forekomsten og til Visas elveløp. Visa går hovedsaklig på fjell i dette området. Tverrelva skjærer gjennom forekomsten og går stedvis på fjell. Bergartsmaterialet ser ut til å være overveiende gneis. Forekomsten anses å være regionalt viktig på grunn av sine kvaliteter som råstoff i betong.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Delta

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 1248307 m2.
Volum : 6241537 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 5% Stein : 2%
Skog : 15% Grus : 40%
Dyrka mark : 80% Sand : 58%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 445300 Y-koord: 6953514

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Kornfraksjoner

Stein : 2%
Grus : 40%
Sand : 58%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 445763 Y-koord: 6953171

Betydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Mot nord
2. Skrålag
3. Oversikt fra hovedveien

Kornfraksjoner

Stein : 2%
Grus : 40%
Sand : 58%


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse