GRUSDATABASEN

Forekomstområde 56751
Sunndal (1563) kommune, Møre og Romsdal fylke.
Navn på forekomstområdet: Hårstad 1
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sunndalsøra (1420-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 476001 Y-koord: 6946528
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Dette har vært en breelvterrasse bygd opp til om lag 120-125 moh., men det meste av avsetningen er i dag drevet ut. Det store massetaket viser at avsetningen domineres av godt sortert skråsjiktet sandig grus. Vegvesenets undersøkelser har vist at sandfraksjonen 2-4 mm inneholder opptil 20% svakt materiale, noe som forklarer de til dels dårlige erfaringenr en har med materialet anvendt i vegdekker.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 17.86 m. Areal : 26537 m2.
Volum : 473950 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 6% Blokk : 1%
Skog : 28% Stein : 15%
Utdrevet massetak : 66% Sand : 30%
Grus : 54%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 476001 Y-koord: 6946528

Betydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Massetaket sett fra nord mot sør
2. Massetaket sett fra øst mot vest
3. Masser, knuse- og sikteverk

Kornfraksjoner

Blokk : 1%
Stein : 4%
Sand : 35%
Grus : 60%


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse