GRUSDATABASEN

Forekomstområde 60310
Notodden (3808) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Limoen
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Gransherad (1614-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 501068 Y-koord: 6609963
Ressurs
Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er et stort breelvdelta med totale mektigheter på 50-60 meter. Massene består av alle kornstørrelser fra blokk og stein i topplagene til sand og grus i lavere nivåer. De grove massene er godt rundet og består i det vesentligste av sterke bergarter. Det er to massetak i forekomsten som gjennom foredling ved knusing og sikting produserer tilslag til ulike veg- og betongformål. Forekomsten er meget viktig i forsyningen av byggeråstoff i kommunen og distriktene rundt og er klassifisert som regionalt viktig.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Delta

Størrelse
Mektighet : 15.00 m. Areal : 669827 m2.
Volum : 10047403 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 1% Stein : 13%
Massetak : 2% Grus : 37%
Utdrevet massetak : 5% Sand : 50%
Bebygd : 6%
Skog : 86%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 501082 Y-koord: 6608848

Betydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Massetaket sett mot sørøst, nærbilde av stuffen.
2. Panorama av massetaket fra toppen sett mot Ålamoen

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Delta

Kornfraksjoner

Stein : 13%
Grus : 37%
Sand : 50%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 500903 Y-koord: 6609064

Betydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Massetaket sett mot nord-nordøst.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 40%
Sand : 55%

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 501163 Y-koord: 6608442

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Delta


Denne utskriften ble generert 21.01.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse