GRUSDATABASEN

Forekomstområde 60362
Notodden (3808) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Hovemoen
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Notodden (1714-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 514618 Y-koord: 6609393
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er et stort breelvdelta, hovedsakelig skogkledd, men med noe gårdsbebyggelse og dyrka mark i øst. Mektigheten i yterkant på terrassen er ca. 25 meter, men de utnyttbare mektigheter er noe mindre. Massene består generelt av grus og stein i topplaget og sand og grus under, men den innbyrdes fordelingen av kornstørrelsen varierer både horisontalt og vertikalt i avsetningen. Forekomsten er meget viktig i forsyningen av byggeråstoff i kommunen og områdene rundt. Forekomsten er klassifisert som regionalt viktig og bør reserveres som område for råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel. I fjellryggen nord for forekomsten er det åpnet fjelluttak med produksjon av pukk i tilknytning til massetaket.


Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Delta

Størrelse
Mektighet : 12.00 m. Areal : 426434 m2.
Volum : 5117208 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 3% Stein : 5%
Utdrevet massetak : 4% Grus : 30%
Dyrka mark : 20% Sand : 65%
Skog : 73%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 514098 Y-koord: 6609420

Betydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Massetaket sett mot nord og steinbruddet.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Delta

Kornfraksjoner

Stein : 15%
Sand : 40%
Grus : 45%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 514507 Y-koord: 6609212

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Delta

Kornfraksjoner

Stein : 2%
Grus : 18%
Sand : 80%


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse