GRUSDATABASEN

Forekomstområde 60614
Midt-Telemark (3817) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Folkestadmogane
(Sist oppdatert )

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bø (1613-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 504413 Y-koord: 6589155
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Den østlige delen av den store laterale breelvavsetningen fra Breskelia til Valen. Terrasseflater og dødislandskap. Stor rikdom av eskere, dødisgroper og is-kontaktsoner (deler av disse områder er verneverdige). Forsumpning i dødisgroper og der grunnvann slår ut ved kontakt med finkorna havavsetninger. Mot sør er innholdet av godt sortert fin/middels sand noe høyt, sørøst for Hellestad sandtak. Finstoffinnholdet øker i dypere lag av avsetningen. Totalt volum sand/grus ned til fjell/finsedimenter er nesten 13 mill. m3. Bø jordprodukter tar masser fra massetaket som sammen med torv foredles til ulike jordprodukter.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Dødisterreng
: Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 7.35 m. Areal : 1204348 m2.
Volum : 8851959 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 4%
Massetak : 7%
Bebygd : 11%
Skog : 78%

Prøver og analyser


Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 504630 Y-koord: 6588882

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Massetak 4

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 505409 Y-koord: 6588294

Betydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 30%
Sand : 65%

Massetak 5

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 506215 Y-koord: 6587845

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning

Kornfraksjoner

Blokk : 1%
Stein : 10%
Grus : 40%
Sand : 49%


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse