GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61010
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Steane
(Sist oppdatert 29.aug.2003)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Seljord (1613-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 473318 Y-koord: 6571192
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en vifte- og terrasseformet breelvavsetning ved Sveane. Under registreringen i 1981 ble det påvist at materialet hovedsaklig består av steinholdig grusig sand. Mektighetn er gjennomgående liten, i gjennomsnitt satt til bare 1.5 meter. I en terrasse på sørsiden av elva kan mektigheten lokalt gå opp i 3 meter. Massene består hovedsaklig av breelvmateriale, men i mindre områder er det elveavsetninger og grusig morenemateriale. Forekomsten har liten verdi som grusressurs. Mektigheten er så liten at eventuelle uttak får store arealkonsekvenser og materialet kan ha høyt humusinnhold.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Morene : Vifte
: Haug/rygg
: Elveslette

Størrelse
Mektighet : 1.50 m. Areal : 224089 m2.
Volum : 336134 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 2% Stein : 1%
Utdrevet massetak : 2% Grus : 10%
Bebygd : 8% Sand : 89%
Dyrka mark : 15%
Skog : 73%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 473590 Y-koord: 6570792

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 1%
Grus : 10%
Sand : 89%


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse