GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61016
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Roholt
(Sist oppdatert 21.mai.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bandak (1513-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 468181 Y-koord: 6576442
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en uregelmessig formet subglasial dannet breelvavsetning. Store deler av overflaten er et typisk haug- og ryggformet dødislandskap. Det er ingen tydelige nivå i overflaten, men kote 270 m.o.h. synes å markere ett toppnivå. Bare den høyest liggende, og antatt mest grovkornige delen av forekomsten, er tatt med innen det heltrukne omrisset. Materialsammensetningen er svært variabel, som er typisk for slike avsetninger. Det veksler fra velgradert grus til silt- og leirlag. Lokalt er nok mektigheten på 15 m. Den sannsynlige gjennomsnittsmektigheten er imidlertid stipulert til 4 m. Volumanslaget er usikkert både fordi den underliggende fjelltopografien er dårlig kjent, og fordi deler av volumet kan bestå av alt for finkornige masser.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Dødisterreng
: Terrasse

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 167668 m2.
Volum : 670671 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 2% Stein : 2%
Utdrevet massetak : 7% Grus : 23%
Skog : 91% Sand : 75%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 467903 Y-koord: 6576235

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 1%
Grus : 13%
Sand : 86%

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 467861 Y-koord: 6576663

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Massetak 4

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 468155 Y-koord: 6576484

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 0%
Stein : 5%
Grus : 30%
Sand : 65%

Massetak 5

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 467239 Y-koord: 6576625

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 0%
Stein : 0%
Grus : 10%
Sand : 90%


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse