GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61018
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Kåsi
(Sist oppdatert 29.aug.2003)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Seljord (1613-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 472642 Y-koord: 6574332
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er et område med rygg- og haugformete breelv- og moreneavsetninger. Massetaket var i 1994 utplanert og inngår i et større hytteområde. Mektigheten varierer, men er gjennom-gående liten. Den størset mektigheent ble i 1981 påvist ved massetak nr. 1. Under denne befaringen ble det i tillegg registrert to mindre massetak, men ingen av disse er heller lenger i drift. De største reservene er allerede drevet ut. Forekomsten er vist med stiplet omriss på ressurskartet.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg
: Morene

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 2% Stein : 5%
Skog : 28% Grus : 33%
Bebygd : 70% Sand : 62%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse