GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61022
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Finsand
(Sist oppdatert 27.aug.2003)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Seljord (1613-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 486691 Y-koord: 6573733
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en noe uregelmessig, tildels haug-/ryggformet breelvavsetning ved Finsand. Snitt i et lite massetak tyder på at massene hovedsaklig består av sand. Det ble under registreringen observert finsand/silt i den sørvestre, lavere delen av forekomsten. Den finkornige sammensetningen forringer sterkt forekomstens verdi som grusressurs, selv om gjennomsnittlig mektighet er anslått til 4 m.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 39620 m2.
Volum : 158482 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 20% Stein : 1%
Dyrka mark : 20% Grus : 20%
Skog : 60% Sand : 79%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 486832 Y-koord: 6573822

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 1%
Grus : 15%
Sand : 84%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse