GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61024
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Vik
(Sist oppdatert 27.aug.2003)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Seljord (1613-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 485939 Y-koord: 6573627
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er trolig en subglasialt dannet og uregelmessig formet breelvavsetning ved Vik. Overflaten danner både haug-, rygg og vifteform. Materialet virker dårlig sortert og kort transportert, og kan stamme fra dalsiden ovenfor. Det er ingen åpne snitt, men under registreringen ble det stedvis påvist blokk i overflaten, særlig øverst mot sør. Det ble også observert lag med finsand/silt ned mot veien. Forekomsten har liten betydning som grusreserve. Den gjennomsnittlige mektigheten er liten (2 meter), og materialet har tildels ugunstig sammensetning og kornform.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg
: Vifte

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 41550 m2.
Volum : 124650 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 15%
Dyrka mark : 15%
Skog : 70%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse