GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61028
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Fjågesund
(Sist oppdatert 27.aug.2003)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Seljord (1613-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 482906 Y-koord: 6573815
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er et uregelmessig formet isranddelta ved Fjågesund. Snitt i to store massetak viser at forekomsten i hovedsak består av godt sortert, grusig sand. Gjennomsnittlig mektighet anslås til 15 m, men ved massetak nr. 1 er mektigheten på minst 20 m. Uten seismikk, boringer o.l. er det imidlertid vanskelig å forutsi forløpet til underliggende fjell/morene. Forekomsten er en betydelig grusressurs av antatt god kvalitet. Store deler av grunnarealene er imidlertid båndlagt av bebyggelse. Videre uttak ved massetak nr. 1 synes likevel ikke å komme i umiddelbar konflikt med dagens arealbruk.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 15.00 m. Areal : 38241 m2.
Volum : 573612 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 2% Stein : 6%
Massetak : 2% Grus : 32%
Bebygd : 15% Sand : 62%
Dyrka mark : 35%
Skog : 46%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 483139 Y-koord: 6573657

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 6%
Grus : 32%
Sand : 62%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 482797 Y-koord: 6573638

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 3%
Grus : 23%
Sand : 74%


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse