GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61030
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvernbekken
(Sist oppdatert 27.aug.2003)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Seljord (1613-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 482809 Y-koord: 6573369
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en meget grov breelv- og elvevifte ved Fjågesund, der Kvernåi munner ut i Flåvatnet. Under registreringen ble de groveste massene påvist ved viftas rotpunkt, lengst mot vest. Mektigheten varierer sterkt, og er gjennomgående liten. I de øvre terrassene kan den lokalt være 5 m. Forekomstens verdi som grusressurs er svært begrenset på grunn av liten og varierende mektighet, høyt blokkinnhold, dårlig kornform og et forventet høyt humusinnhold.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte
: Elveavsetning : Terrasse

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 2%
Bebygd : 7%
Skog : 91%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse