GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61034
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Spjotsodd
(Sist oppdatert 29.aug.2003)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Seljord (1613-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 472562 Y-koord: 6580955
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en subglasialt dannet og komplekst oppbygget breelvavsetning ved Spjotsodd. Overflaten er et uregelmessig formet dødislandskap med hauger, rygger og dødisgroper. Kartet viser at overflaten enkelte steder flater ut på kote 112-114 moh., tilsvarende forekomsten på sørsida av Straumen. Stikkborundersøkelser, overflatekartlegging og inspeksjon tyder på at massene blir grovere mot øst. I 1981 ble det tatt prøver i massetak nr. 1 og 2. De seismiske undersøkelsene gir et bra grunnlag for å anslå volumet. Forekomsten er en viktig grusreserve for Kviteseid kommune. Det er først og fremst de østlige områdene som peker seg ut med tanke på større uttak.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg
: Dødisterreng
: Terrasse

Størrelse
Mektighet : 10.00 m. Areal : 194590 m2.
Volum : 1945901 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 5% Stein : 5%
Utdrevet massetak : 10% Grus : 23%
Bebygd : 12% Sand : 72%
Skog : 73%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 473100 Y-koord: 6580718

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 23%
Sand : 72%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 472936 Y-koord: 6580732

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 1%
Stein : 2%
Grus : 24%
Sand : 73%

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 472411 Y-koord: 6581061

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse