GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61036
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Straumane
(Sist oppdatert 29.aug.2003)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Seljord (1613-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 471848 Y-koord: 6580548
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en subglasialt dannet breelvavsetning som strekker seg 3 til 4 km langs Straumen. Overflaten er dels et haug- og ryggformet dødislandskap, dels definerte nivå rundt kote 110- 115 moh. Mektigheten varierer betydelig, men er trolig størst innen de terrasserte områdene og de største haugene. Gjennomsnittlig mektighet er stipulert til 3 m. Volumanslaget er imidlertid meget usikkert. I store deler av overflaten dominerer grus og stein. Mot dypet er det flere steder påvist ensgradert sand. Det er etablert slamdeponi på en av de store terrassene. Forekomsten er en betydelig grusressurs av stor betydning for Kviteseid kommune. NGU anbefaler at forekomsten undersøkes nærmere.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta
: Dødisterreng

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 311005 m2.
Volum : 933015 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 2% Stein : 5%
Dyrka mark : 3% Grus : 23%
Bebygd : 8% Sand : 72%
Skog : 87%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 472692 Y-koord: 6580243

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 471096 Y-koord: 6580646

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse