GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61040
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Blikom
(Sist oppdatert 29.aug.2003)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bandak (1513-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 468746 Y-koord: 6586505
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en terrasse- og vifteformet bereelvavsetning i den vestre dalsiden ovenfor Kviteseid sentrum. Toppflaten skrår svakt fra ca 130 moh i nordvest ned til 100 moh i sørøst. Topplaget er grovt med en høy andel stein og enkelte blokker. Under dette er det påvist en noe uregelmessig oppbygging, der sand- og gruslag veksler med enkelte siltlommer. Terrassene i den nedre delen av forekomsten, i tilknytning til massetak nr. 2, og ved Ystestaulmogen er meget interessante med tanke på videre uttak. Forekomsten er en viktig grusressurs i kommunen.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Vifte

Størrelse
Mektighet : 6.00 m. Areal : 151735 m2.
Volum : 758675 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 5% Blokk : 5%
Bebygd : 10% Stein : 20%
Dyrka mark : 30% Grus : 35%
Skog : 55% Sand : 40%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 469452 Y-koord: 6585626

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 469466 Y-koord: 6585950

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 20%
Grus : 35%
Sand : 40%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse