GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61062
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Nordbø
(Sist oppdatert 10.sep.1994)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Seljord (1613-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 488045 Y-koord: 6578116
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en vifteformet breelvavsetning ved Nordbø. Snitt i et lite massetak viser at massene består av grusig sand. Reservene må betraktes som små. Masser med slik gradering er først og fremst egnet til fyllmasse og støpesand.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 128568 m2.
Volum : 257137 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 3% Stein : 1%
Dyrka mark : 3% Blokk : 1%
Skog : 94% Grus : 28%
Sand : 70%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 487916 Y-koord: 6578210

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 1%
Blokk : 1%
Grus : 28%
Sand : 70%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse