GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61064
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Telnesodden
(Sist oppdatert 27.aug.2003)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Seljord (1613-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 483619 Y-koord: 6573791
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er et terrasseformet isranddelta ved Telnesodden. Toppflaten er regelmessig på omlag kote 117 moh. Dannelsen antas å være samtidig med breelvavsetningen ved Fjågesund (rett over Flåvatnet). I overflaten er materialet grovt, men et nedlagt massetak på avsetningens østside, viser et høyt sandinnhold. I henhold til dannelsesmodellen kan det forventes at massene blir grovere mot vest. Materialkvaliteten forventes å tilsvare forekomsten ved Fjågesund og analysene derfra er trolig representative. Det er tidligere tatt ut masse til veibygging.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 15.00 m. Areal : 100069 m2.
Volum : 1501030 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 2% Stein : 10%
Skog : 98% Grus : 30%
Sand : 60%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 483930 Y-koord: 6573887

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 20%
Sand : 80%


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse