GRUSDATABASEN

Forekomstområde 66062
Ullensaker (3033) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Vilberg
(Sist oppdatert 05.mar.2014)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Austevoll (1115-2)
Ullensaker (1915-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 620225 Y-koord: 6674223
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten omfatter de mest sentrale deler av Hauerseter-trinnets avsetning og er et av de viktigste uttaksområdene for sand og grus til byggeråstoff på Gardermoen. Massene består av et grovt topplag (sandur) som varierer noe både i mektighet og kornstørrelse. I sentrale deler har sanduren en mektighet på 7-8 meter, men avtar til 4-5 meter både mot sør, øst og vest. Under topplaget består massene av sand og grus som gradvis blir mer finkornig mot dypet. Grunnvannsnivået ligger på ca. 190 moh. sør på forekomsten og faller til ca. 185 moh. ved iskontaktskråningen i nord. Det bør derfor kunne tas ut masser til en dybde på 15 meter under overflaten, og likevel ha en buffersone for sikre mot forurensing av grunnvannet. For mange bruksområder vil massene på dette dyp være for finkornige for utnyttelse. Forekomsten er en meget viktig ressurs og er klassifisert som en nasjonalt viktig forekomst.
Både iskontaktskråningen og ulike overflateformer, som blant annet spylerenner, har kvartærgeologisk verneverdi.


Bilder
1. Oversikt over forekomsten og Grefsrud grustak sett mot n-ø.
2. Oversikt over Vilberg grustak forekomsten sett mot sør.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 10.00 m. Areal : 2190908 m2.
Volum : 21909082 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 10% Blokk : 2%
Dyrka mark : 15% Stein : 18%
Bebygd : 25% Grus : 35%
Skog : 50% Sand : 45%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 619544 Y-koord: 6674440

Betydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Detaljer av stuffen i sør.
2. Oversiktsbilde tatt mot sør fra vegen.

Kornfraksjoner

Blokk : 2%
Stein : 8%
Grus : 20%
Sand : 70%

Massetak 4

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 621217 Y-koord: 6673608

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Nærbilde av stuffen i massetaket sett mot øst
2. Bilde av stuffen sett mot øst
3. Oversikt over massetaketmed de to nivåene sett mot nordøst
4. Detaljer fra laveste nivå
5. Tema ikke angittPanorama over massetaket

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 10%
Grus : 25%
Sand : 60%

Massetak 5

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 619678 Y-koord: 6673511

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Kornfraksjoner

Blokk : 2%
Stein : 8%
Grus : 20%
Sand : 70%

Massetak 6

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 619438 Y-koord: 6673372

Betydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. bilde av stuffen sett mot sør
2. Bilde av stuffen sett mot sør
3. Oversiktsbilde, panorama

Massetak 7

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 619266 Y-koord: 6673881

Betydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. bilde 1 av2 bilder tatt mot nord
2. bilde 2 av 2 bilder av massetaket sett mot nord
3. Sammensatt

Massetak 8

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 619083 Y-koord: 6673935

Betydning :
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse