GRUSDATABASEN

Forekomstområde 66064
Ullensaker (3033) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Hovinmoen
(Sist oppdatert 06.aug.2018)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Ullensaker (1915-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 620370 Y-koord: 6672490
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
I denne forekomsten tynner topplaget markert ut mot sør, fra 6-7 meter til 1-2 meter, samtidig som sandinnholdet øker markert mot dypet. Området har et grunnvannsskille med fall mot nord og sør. Massene nord for dette skillet har størst interesse for uttak. Uttakbare mektigheter er vurdert å omfatte mer enn bare topplaget, selv om hovedinteressen knytter seg til dette. Store deler av det utnyttbare volumet er tatt ut fra forekomsten. I nord er massetak 1 nedlagt, uttaksområdet fylt opp og industri etablert. I sør er arealene nedbygd eller klargjort for dette. Det meste av de gjenværende masser ligger i Langdalsleiren. Øst for E6 er massene ikke aktuelle for utnyttelse. De utnyttbare delene av forekomsten er en meget viktig ressurs og klassifisert som en nasjonalt viktig forekomst.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 6.00 m. Areal : 1772247 m2.
Volum : 10633484 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 10% Blokk : 1%
Massetak : 10% Stein : 14%
Skog : 35% Grus : 35%
Bebygd : 45% Sand : 50%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 619889 Y-koord: 6673231

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 30%
Sand : 65%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 619889 Y-koord: 6672901

Betydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Bilde fra dagens uttaksområde sett mot sørøst
2. Bilde fra uttaksområdet sett mot sør
3. De to foran sammensatt

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 25%
Sand : 70%

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 619425 Y-koord: 6672607

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. bilde av stuffen tatt mot nordøst
2. Bilde av suffen tatt mot øst av sandpakke under topplaget
3. Oversiktsbilde tatt mot nord

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Sandur

Kornfraksjoner

Stein : 20%
Sand : 30%
Grus : 50%

Massetak 4

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 620697 Y-koord: 6673328

Betydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse