GRUSDATABASEN

Forekomstområde 67781
Ringsaker (3411) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Prestesetra
(Sist oppdatert 07.jul.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hamar (1916-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 607630 Y-koord: 6754749
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvterrasser på begge sider av Brumunda. Overflatene er delvis erodert ned, men toppflaten ser ut til å ligge 250-255 m o.h.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 8.00 m. Areal : 247413 m2.
Volum : 1979305 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 2% Blokk : 5%
Bebygd : 30% Stein : 15%
Dyrka mark : 30% Sand : 30%
Skog : 38% Grus : 50%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 607736 Y-koord: 6754608

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 15%
Sand : 30%
Grus : 50%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse