GRUSDATABASEN

Forekomstområde 67785
Ringsaker (3411) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Holmen-Molstad
(Sist oppdatert 07.jul.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hamar (1916-4)
Åsmarka (1917-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 609113 Y-koord: 6761874
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvterrasser samt noen lavtliggende elvesletter på begge sider av elva. Partivis markert som "meget blokkrik dyrkingsjord" på økonomisk kartverk. Ingen større, åpne snitt observert. Elveprofilet tyder imidlertid på stabile, tungt eroderbare masser (sand/ grus).

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Terrasse
: Breelvavsetning : Esker

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse