GRUSDATABASEN

Forekomstområde 67805
Ringsaker (3411) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Tomsbekken
(Sist oppdatert 07.jul.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Åsmarka (1917-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 605656 Y-koord: 6767701
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvavsetning med vifte/terrasseform og dødisgrop. Avsetningen fortsetter i en ryggform øst for massetaket.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Vifte

Størrelse
Mektighet : 12.00 m. Areal : 161707 m2.
Volum : 1940485 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 1% Blokk : 5%
Massetak : 7% Stein : 15%
Skog : 92% Sand : 40%
Grus : 40%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 605465 Y-koord: 6767812

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Ikke angitt

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 15%
Sand : 40%
Grus : 40%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse