GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68545
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Holla
(Sist oppdatert 07.sep.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Jordet (2017-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 667189 Y-koord: 6815973
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en elveslette ved Holla, om lag 3 km nord for Jordet på elvas vestside. I overflata er materialet steinrikt. Snitt i det store massetaket viser ca. 2,5 m steinrik, blokkholdig grus, over 2,5 m steinholdig, rustfarget, noe dårligere sortert grus. I kontakten mellom de to beskrevne enhetene var det grunnvannsutslag. Sålen i massetaket ligger i flukt med grunnvannstanden i området.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Elveslette

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 661030 m2.
Volum : 2644121 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 2% Blokk : 7%
Utdrevet massetak : 5% Sand : 23%
Skog : 93% Stein : 25%
Grus : 45%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 667189 Y-koord: 6815973

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 7%
Sand : 23%
Stein : 25%
Grus : 45%


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse