GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68667
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Røtosbekken
(Sist oppdatert 07.sep.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Nesvollberget (2117-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 698401 Y-koord: 6789276
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en 10-15 m høy eskerrygg ved Røtosbekken. Snitt i massetak og ved veg viser at materialet hovedsakelig består av sand som i partier er noe grusig.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Esker

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 39966 m2.
Volum : 119898 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 2% Grus : 10%
Skog : 98% Sand : 90%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 698401 Y-koord: 6789276

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 10%
Sand : 90%


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse