GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68685
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Vål
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Rena (1917-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 628288 Y-koord: 6771902
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvavsetning på østsiden av Glomma. Både kornstørrelse, sortering og mektighet varierer mye. Enkelte steder finnes ensgradert sand, mens det særlig i østlig del finnes steinholdig, dårlig sortert breelvmateriale (morenelignende). Mektighetene synes å variere mye. Det er ikke registrert noen masstak.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg
: Terrasse

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 823677 m2.
Volum : 1647353 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10%
Dyrka mark : 20%
Skog : 70%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse