GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68687
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: V. Åbu
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Rena (1917-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 626667 Y-koord: 6772942
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvavsetning på vestsiden av Glomma, syd for utløpet av Åsta. Det alt vesentligste av avsetningen er ensgradert sand. Enkelte steder er sanden steinholdig. Det er ikke registrert noen massetak i forekomsten.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Andre

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 620059 m2.
Volum : 1240117 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 2%
Bebygd : 48%
Skog : 50%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse