GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68697
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Amundstad
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Rena (1917-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 628307 Y-koord: 6777741
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en glasifluvial avsetning på østsiden av Glomma syd for utløpet av elva Rena. Avsetningen dekker lave sletter langs elva og noen små terrasser ovenfor i øst og har neppe stor mektighet. I utgravde hustomter og mindre veiskjæringer ser en at materialet er steinholdig sand og grus. Godt rundet stein.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Andre

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 355488 m2.
Volum : 710977 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 2% Stein : 5%
Bebygd : 20% Grus : 25%
Skog : 28% Sand : 70%
Dyrka mark : 50%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 628308 Y-koord: 6777742

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 25%
Sand : 70%


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse