GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68707
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Kløvstadsætra
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Rena (1917-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 621566 Y-koord: 6781819
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av noen små breelvterrasser på begge sider av elva Skynna, samt en rekke eskere og små breelvavsetninger. De snittene som har vært tilgjengelige har vist et forholdsvis grovt steinholdig topplag, og en mer sandig kornsammensetning nedover i avsetningen. Forekomsten har neppe noen stor verdi som ressurs, men kan være anvendelig til diverse lokale formål. Det er registrert 3 massetak.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Esker
: Terrasse

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 291766 m2.
Volum : 583530 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5% Grus : 25%
Skog : 95% Sand : 75%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 622978 Y-koord: 6782271

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 25%
Sand : 75%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 620801 Y-koord: 6781814

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Oversiktsfoto
2. Stuff med grovt materiale

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Grus : 20%
Sand : 70%

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 623578 Y-koord: 6781440

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 5%
Sand : 95%


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse