GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68717
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Kjelde
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Rena (1917-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 628427 Y-koord: 6782236
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av flere små glasifluviale terrasser på østsiden av Glomma. Terrassene er ikke sammenhengende og avgrensningen mot øst er usikker. Materialet i terrassene er hovedsakelig sand og grusig sand. Ved Kilde sees en fjellblotning langs vegen. Mektighetsanslaget er høyst usikkert.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 242171 m2.
Volum : 968684 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 5%
Bebygd : 10%
Skog : 85%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 28.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse