GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68731
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Osmoen
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Julussa (2017-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 634045 Y-koord: 6785567
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvterrasse ved utløpet av elva Osa og langsmed østsiden av Rena. De øverste 2-3 m består av stein, grus og sand. Dypere blir massene mer finkornet og grusig sand og sand dominerer. Det er registrert 6 massetak.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Andre
: Terrasse

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 1266991 m2.
Volum : 3800974 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 2% Stein : 5%
Utdrevet massetak : 3% Grus : 15%
Bebygd : 10% Sand : 80%
Skog : 85%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 634045 Y-koord: 6785567

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Oversiktsbilde

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 15%
Sand : 80%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 634958 Y-koord: 6787811

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 15%
Sand : 80%

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 634217 Y-koord: 6787254

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 2%
Stein : 18%
Grus : 30%
Sand : 50%

Massetak 4

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 634248 Y-koord: 6787520

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 2%
Stein : 18%
Grus : 30%
Sand : 50%

Massetak 5

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 633709 Y-koord: 6785051

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Oversiktsbilde
2. Produksjonsutstyr

Kornfraksjoner

Grus : 30%
Sand : 70%

Massetak 6

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 633687 Y-koord: 6784261

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Grus : 30%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse