GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68741
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Deia
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Julussa (2017-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 637690 Y-koord: 6788528
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av flere eskere og hauger med breelvmateriale. Avsetningene er trolig alle subglasiale, har mye blokk i overflaten og svært varierende sortering. Enkelte steder består haugene også av rent morenemateriale; jfr. massetak nr. 2.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Esker
: Haug/rygg

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 85726 m2.
Volum : 257177 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 10% Stein : 20%
Skog : 90% Grus : 30%
Sand : 50%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 637638 Y-koord: 6788581

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 20%
Grus : 30%
Sand : 50%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 636358 Y-koord: 6788092

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 28.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse