GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68747
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Rødsbru
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Rena (1917-2)
Julussa (2017-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 632918 Y-koord: 6790000
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Stor breelvavsetning bestående av terrasseflater ut mot Glomma, eskere, hauger og dødisgroper. Kornstørrelsene varierer fra grov steinholdig sand og grus i nord og til mer grusig sand og sand i sør. Det er registrert 2 massetak.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg
: Terrasse

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 5924554 m2.
Volum : 23698215 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 1% Stein : 10%
Bebygd : 5% Sand : 40%
Skog : 94% Grus : 50%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 632918 Y-koord: 6790000

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Sand : 40%
Grus : 50%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 631507 Y-koord: 6785452

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 50%
Sand : 50%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse