GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68749
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Rødsmoen
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Evenstad (1917-1)
Rena (1917-2)
Julussa (2017-3)
Nordre Osen (2017-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 633532 Y-koord: 6791795
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Stor breelvavsetning bestående av terrasser mot Glomma, eskere, hauger og dødisgroper. Kornstørrelsen varierer fra steinholdig grus og sand i sør til grusig sand og sand i nord.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg
: Terrasse

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 3565243 m2.
Volum : 14260972 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 1% Stein : 5%
Dyrka mark : 3% Sand : 40%
Bebygd : 5% Grus : 55%
Skog : 91%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 633532 Y-koord: 6791795

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Sand : 40%
Grus : 55%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse