GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68751
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Skogstad
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Evenstad (1917-1)
Rena (1917-2)
Julussa (2017-3)
Nordre Osen (2017-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 633618 Y-koord: 6794531
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Stor breelvterrasse og hauger og rygger. Terrassen er ravinert. Det synes som terrassens øverste 3-4 m er grov steinholdig grus og sand. Under dette ligger forholdsvis ensgradert sand. Mot dalsiden (øst) går materialet gradvis over i morene.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 3700531 m2.
Volum : 11101592 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 1% Stein : 5%
Dyrka mark : 4% Grus : 15%
Bebygd : 5% Sand : 80%
Skog : 90%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 633618 Y-koord: 6794531

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 15%
Sand : 80%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 632468 Y-koord: 6798302

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 2%
Sand : 48%
Grus : 50%

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 633428 Y-koord: 6795311

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Sand : 45%
Grus : 50%


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse