GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68771
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Slemdalen
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Nordre Osen (2017-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 636652 Y-koord: 6811423
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
På vestsiden av elva Slemma er det et belte med til dels mektige (3-4 m) moreneavsetninger og noen eskere. Breelvmaterialet er dårlig sortert og morenematerialet er flere steder vannbehandlet. Materialet har verdi som grusdekke.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Esker
: Morene : Haug/rygg

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 63033 m2.
Volum : 126066 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 15%
Skog : 85%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 639525 Y-koord: 6808751

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 633750 Y-koord: 6814403

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Massetak 4

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 636984 Y-koord: 6812979

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Massetak 5

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 638062 Y-koord: 6812173

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 27.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse