GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68775
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Strand
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Nordre Osen (2017-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 644566 Y-koord: 6801550
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Pga. usikker utbredelse og mektighet er forekomsten ikke volumberegnet. Forekomsten er en mektig terrasse mellom Ossjøen og Søndre Slemsjøen, på vestsiden av Slemma. Terrassen har etter all sannsynlighet en fjellkjerne, men ingen fjellblotninger ble påvist. I den østlige delen sees flere markerte raviner, og i snitt sees både breelvmateriale og andre steder mer morenelignende materiale. Forekomsten bør evt. undersøkes nærmere vha. seismikk.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Terrasse
: Breelvavsetning

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 645183 Y-koord: 6801466

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Oversiktsbilde
2. Oversikt mot sør
3. Oversikt mot nord
4. Nærbilde av vegg
5. Strukturer


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse