GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68791
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bjørke
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Nordre Osen (2017-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 649128 Y-koord: 6804557
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av ravinert breelvterrasse og breelvmateriale avsatt i hauger og rygger (eskere). Materialet er ensgradert sand i lavere og sydlige deler, mens det i nord og oppover dalsiden i øst er noe mer steinholdig.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Haug/rygg
: Breelvavsetning

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 1531306 m2.
Volum : 4593917 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 2% Sand : 100%
Bebygd : 8%
Skog : 90%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 649317 Y-koord: 6803734

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Sand : 100%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 649581 Y-koord: 6803066

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 2%
Stein : 8%
Grus : 40%
Sand : 50%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse