GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68797
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Svarstad
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Nordre Osen (2017-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 647298 Y-koord: 6807581
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av ravinerte og haugete breelv- og moreneavsetninger. Mot dalbunnen (øst) består avsetningene av middels godt sortert sand, grus og stein (jfr. massetak nr. 1). Lenger opp mot dalsiden (vest) går avsetningen gradvis over i usortert morene.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Haug/rygg
: Breelvavsetning : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 400829 m2.
Volum : 2004147 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 1% Stein : 5%
Bebygd : 2% Grus : 35%
Skog : 97% Sand : 60%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 647298 Y-koord: 6807582

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 35%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse