GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68923
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Fallegga
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Tylldal (1619-2)
Hanestad (1918-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 602376 Y-koord: 6875464
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av massene som ble brutt løs under dannelsen av Jutulhogget, og ligger som en mektig ryggform i Rendalen. Massene er grove med stor stein og blokk. Det er et massetak i forekomsten hvor det tidligere ble tatt ut og knust masser. Forekomsten er nå fredet som naturreservat.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg

Størrelse
Mektighet : 10.00 m. Areal : 1480388 m2.
Volum : 14803879 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 100% Grus : 15%
Blokk : 30%
Stein : 55%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 602376 Y-koord: 6875464

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 15%
Blokk : 30%
Stein : 55%


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse