GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68935
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Helstad
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hanestad (1918-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 605603 Y-koord: 6869507
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten har en mektighet begrenset opp til 3-4 meter. Massene består av sand, grus og stein med varierende fordeling. Stedvis grovt godt rundet grus og stein i overflaten. Disse massene synes godt egnet for knusing til vegformål. Det er ikke uttak av masser fra forekomsten i dag. Begrenset mektighet er ugunstig for uttak i stor målestokk.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 294827 m2.
Volum : 589655 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10%
Dyrka mark : 10%
Skog : 80%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse