GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68941
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bredalsmoen
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hanestad (1918-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 608556 Y-koord: 6868782
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av breelvavsatt materiale ytterst i terrasseskråningen, men kjernen kan være morene. Massene består av sand, grus og stein med varierende fordeling. Stedvis synes sand å dominere, mens det bl.a. i massetaket også er grov grus og stein.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Terrasse
: Breelvavsetning

Størrelse
Mektighet : 10.00 m. Areal : 247021 m2.
Volum : 2470210 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 5% Stein : 20%
Skog : 95% Sand : 40%
Grus : 40%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 608556 Y-koord: 6868782

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Bilde av nedlagt massetak tatt mot nord.

Kornfraksjoner

Stein : 20%
Sand : 40%
Grus : 40%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse