GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68947
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Neka
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Tylldal (1619-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 607558 Y-koord: 6883290
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er registrert med stiplet omriss på grunn av usikkerhet med hensyn til sammensetning og brukbarheten av massen. I området ved massetaket hvor snitt viser massenes sammetsetning er et område volumberegnet. Kornstørrelsen er varierende med stedvis grov grus og stein i overflaten. Styrkemessig synes massene å være egnet til vegformål.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Terrasse
: Breelvavsetning

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 33531 m2.
Volum : 167653 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 100% Blokk : 5%
Stein : 20%
Grus : 30%
Sand : 45%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 607244 Y-koord: 6883728

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 20%
Grus : 30%
Sand : 45%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse