GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68951
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Væråa
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Tylldal (1619-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 604396 Y-koord: 6889536
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten omfatter et stiplet område langs Væråa. Massene er generelt finkornige og lite egnet til tekniske formål. Det går noen esker gjennom dalen hvor massene i hovedsak består av sand, men stedvis men noe grus. Det er flere mindre massetak i disse eskerene. Disse er ikke registrert. Massene er brukt til vegen inn til Værådalsvollen.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Dalfylling
: Esker

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse